ŞIRNAK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK DERS KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU İLANI

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK DERS KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU İLANI

ŞIRNAK VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK DERS KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

 

 

AĞUSTOS 2020

 

BAŞVURU SÜRESİ

24/07/2020 tarihinden itibaren  Başvurular elden Milli Eğitim Müdürlüğüne Yapılacaktır.

GÖREVLENDİRME SÜRESİ

İhtiyaç duyulduğunda bu kılavuzdaki esaslara göre yapılabilecektir.

 

1. İLGİLİ MEVZUAT:

 

a) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.

b) Talim ve Terbiye Kurulunun 9 No'lu Kararı.

c) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu.

d) Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. ve 176. Maddesi.

f) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2011 tarihli ve 1985 sayılı 2011/43 No'lu Genelgesi.

g) Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokulu Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 439 Sayılı Kanunu'nun 8.Maddesi.

h) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu.

 

 

 

 

2. GENEL AÇIKLAMALAR:

 

1. Bu kılavuz 2020/2021 öğretim yılında ders ücreti karşılığı ücretli öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.

 

2. Okul öncesi branşında ön lisans programında mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.

 

3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Web sayfamız adresinden yayınlanacaktır.

 

4. Başvuru Süresi; 24 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak başvurular, her alanda, görevlendirme tarihinde  birinci sıralama adıyla kılavuzdaki esaslara göre sıralanacaktır. Ancak ihtiyaç oluşan alanla sınırlı olmak üzere ikinci bir sıralama ihtiyaç olan tarihte yapılacaktır.

 

5. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ücretli öğretmenlik görevlendirmesi başvuru onay sürecinde kılavuzda belirtilen şartlar dışında oluşabilecek öğretmen ihtiyacını karşılamada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yetkilidir.

 

6. Başvurular elden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yapılacaktır.

   

3. 2020-2021 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR:

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 - Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8. Emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik müracaatında bulunabileceklerdir.

9. Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi yabancı dil (almanca, fransızca, ingilizce),rehberlik ve sınıf öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSSP121 puan türünden sıralama yapılacaktır.

10. Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar KPSSP10 puan türünde, öğretmenlik mezunu dışındaki diğer mezunlar ilgili puan türünde sıralama yapılacaktır.

11. Ön Lisans mezunu olan adaylardan sadece bölümü Çocuk Gelişimi başvurusu kabul edilecektir. 

 

 4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI:

 

1- Başvurular  elden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Görevlendirme bilgileri dilekçeye yazılan telefonlara yapılacaktır. Bu sebeple telefon numaralarının kesinlikle doğru yazılması gereklidir.

 5. GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU:

 

 * Görevlendirmelerde öncelik adayların aşağıda belirtilen öncelik sırası aşağıdaki gibidir.

 1.KPSS puan üstünlüğü esas alınarak KPSS'ye girmeyenlerin eğitim durumlarına bakılacaktır.

 2. Sınıf öğretmenliği için öncelik sırası:

 * Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

 * Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

 * Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

 * Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

 * Diğer fakültelerden mezun olup formasyon almış olanlar

 3. Branş öğretmenlikleri için öncelik sırası:

 * Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar

 * Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından tezsiz yüksek lisansı olanlar

 * Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları

 * Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlarından mezun olanlar.

 4. Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası :

 * Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)

 * Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dâhil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre)

 * Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları

 * Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları

 * Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları

 * Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler

 * Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar

 * Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar

 * Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

 

6.İSTENECEK EVRAKLAR:

 

a) Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış

b)Pedagojik formasyon veya yüksek lisans belgesi (Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları İçin Varsa)

c) Nüfus cüzdanın fotokopisi

d) Varsa kurs, seminer belgesi

e) KPSS Sonuç Belgesi (Varsa)

f) 60 Saatlik Okul Öncesi Seminer Belgesinin Fotokopisi.( Okul öncesi öğretmenliği için)

g) Adli Sicil Kaydı

h) Başvuru Formu (İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnternet sayfasından alınacaktır.

ı)Aile hekiminden alınacak sağlık raporu

 

7. GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR:

 

* Görevlendirmeler, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre yapılacaktır.

 * Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınarak SGK girişinin yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.

 * Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ilgili alanda ihtiyaç kalmaması gibi adayın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde başka kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınabilecektir.

 * Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı içerisinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevlendirmeleri hemen iptal edilecek bir daha müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır.

* Başvuru koşullarını taşıyan ve görevlendirme talebinde bulunan ücretli öğretmen adayları, oluşan ihtiyaca binaen okullarımızda görevlendirilecektir.

 * Ücretli öğretmenlik görevlendirmesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacaktır. Bu süre dolmadan mazeretsiz olarak görevden ayrılanlar bir sonraki eğitim-öğretim yılı için yapılacak başvuruları kabul edilmeyecektir.

 Ek Ders Ücret Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru Formu indirmek için tıklayın

 

 

                                          ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ATATÜRK MAH. ATATÜRK CAD. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BLOK NO 17A MERKEZ / ŞIRNAK - Santral 0(486) 216 15 60/61/62/63

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.