ŞIRNAK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA İLİŞKİN TEDBİRLER BELİRLENDİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen genelge ile 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin tedbir belirlendi.  
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA İLİŞKİN TEDBİRLER BELİRLENDİ

Genelgede, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yeni eğitim ve öğretim yılının herhangi bir aksamaya mahal verilmeden 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacağına işaret edilirken, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamındaki faaliyetler için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınacağı ve planlanan çalışmaların zamanında uygulanmasının sağlanacağına vurgu yapıldı.

Tedbirlerin belirtildiği genelgeye göre, okul aile birlikleri kararıyla daha önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek ve velilere maddi külfet oluşturmamak için zaruret hali dışında değişikliğe gidilmeyecek.

Öğretmenlerin meslekî çalışmaları 04 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Ancak, ilk atama ile göreve başlayan öğretmenler, 1 Eylül 2023 tarihinde okullarında bulunacak.

Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak, okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak.

Deprem bölgesindeki öğretmen ve öğrencilere yönelik hazırlıklar

Deprem bölgesindeki illerde görev yapan öğretmenlerin konaklamalarına yönelik valiliklerce alınan tedbirler eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanacak.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim öğretim hizmetlerinin aksamaması için bu bölgelerde görev yapan ve halihazırda çadır kent, konteyner kent, kamu kurum kuruluşlarına bağlı çeşitli pansiyon ve misafirhanelerde ikamet eden yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin görev yaptığı okul ve kurumlara erişimi taşıma yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Afet bölgesindeki illerde resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan program, 11 Eylül-6 Ekim 2023 tarihleri arasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle beraber uygulanacak.

Deprem bölgesinde eğitime erişime üst seviyede önlem

Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, ülke genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, ülke genelindeki okullara yerleştirilmeleri 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da devam edecek.

Bu illerde öğrenim gören öğrencilerden eğitime erişimde problem yaşayanların kayıtlı oldukları okullara taşınmasıyla ilgili tüm önlemler ivedilikle alınacak.

Deprem nedeniyle nakil yoluyla gelen ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında boş kontenjan bulunmaması, yeni özel eğitim sınıfı açılamaması ve benzeri durumlar nedeniyle 2023-2024 eğitim öğretim yılında mağduriyet yaşamaması için sınıf mevcutlarına bakılmaksızın eğitime erişimleri sağlanacak.

Taşıma yoluyla eğitime erişimde gerekli tedbirler alınacak ve bu kapsamdaki öğrencilerin öğle yemeklerini uygun, sağlıklı ve temiz ortamlarda yemesi sağlanacak.

Bakanlığa ait veya tahsisli okul binaları eğitim ve öğretim amacı dışında kullanılmayacak, kullanılması gerektiğinde Bakanlığın bilgisi ve onayı dâhilinde hareket edilecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okul yönetimi ile okul rehberlik servisi tarafından öğrencilerin eğitime erişimi ve okula uyumu ile ilgili gerekli tedbirler alınacak, özel eğitim ihtiyacı olan ve RAM'lara yönlendirilmesi gereken öğrencilerle ilgili gerekli iş ve işlemler ivedilikle yürütülecek.

Rehberlik ve uyum çalışmaları yapılacak

Okul kayıtları, öğretmen seçimi, teknolojik ve fiziki olanaklar ve benzeri hususlar gerekçe gösterilerek resmi okullarda eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle 5 yaş çocukların kaydı yapılacak. Okul öncesi eğitime, ilkokul 1'inci sınıfa, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 9'uncu sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri yapılacak, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıflarına yönelik rehberlik ve uyum çalışmaları ise 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacak.

Bakanlıkça öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders araç-gereçleri, ders kitapları ve yardımcı kaynakların okul ve kurumlara zamanında teslim edilmesi sağlanacak. Kitapların temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilecek, sıfır atık projesi kapsamında kitapların yıl sonunda okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Okullarda eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesine, ders kitapları ve öğretim materyallerinin verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak, öğrencilerin akademik, meslekî ve sosyal kültürel açıdan daha iyi yetişmeleri için öğretmenlerinden azami derecede yararlanmaları sağlanacak. Öğrencilerle ve okullarla ilgili bilgilendirmelerde eğitimin bütün unsurlarını içerecek şekilde; bilim, kültür, sanat, spor alanlarına ve sosyal sorumluluk programlarına yer verilmesine dikkat edilecek.

Sosyal Etkinlikler Kurulu, sene başı şube öğretmenler kurulu toplantısında sosyal etkinlikleri planlamak ve yürütülmesini koordine etmek amacıyla oluşturulacak. Öğrencilerin sosyal sorumluluk programı ve topluma hizmet çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin, e-okul sistemi içerisinde bulunan Sosyal Etkinlik Modülüne kayıt edilmesi sağlanacak.

Bilişim teknolojilerinin öğretim programlarında etkin kullanılması, eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi için eğitim öğretim süreçlerinde, Bakanlığın dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) aktif kullanımı sağlanacak. Bu bağlamda öğrencilerin, EBA platformundaki ders kitaplarına ve elektronik eğitim içeriklerine erişimlerine yardımcı olunacak ve gerekli rehberlik yapılacak.

Obezite ve dijital bağımlılığa karşı tedbir mahiyetinde öğrencilerin tabii ortamlarda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak sosyal yönlerinin gelişmesine ve okul içindeki vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkân sağlamak amacıyla okul bahçelerinde ve eklentilerinde iyileştirmeler yapılacak. Bu bağlamda, oyun alanları tanzim edilecek ve öğrencilerin beden ve ruh sağlığı açısından sosyal gelişimlerini destekleyecek, özellikle okul bahçelerinde gelenek ve kültürümüzden beslenen yüz yüze oyunların oynanması teşvik edilecek, gerekli rehberlik sağlanacak.

Öğrencilerin bilim, kültür, sanat ve spora yönelik ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi, gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları ile mânevî, ahlâkî ve insânî değerleri içselleştirerek çok yönlü yetiştirilmesi için okul içi ve okul dışı çalışmalar yürütülecek, bu bağlamda destek alınabilecek kurumlarla irtibatlar kurularak özgün projeler ve faaliyetler gerçekleştirilecek.

MEB ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"na uygun olarak planlamalar yapılarak "Okulum Temiz" belgelendirme programı yıl boyunca uygulanacak.

Öğretmenlerin, meslekî temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmeleri teşvik edilecek. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin başta barınma olmak üzere görev yeri ve mesleğin icrası ile ilgili oluşabilecek ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak amacıyla rehberlik, koordinasyon ve planlamaya ilişkin tedbirler alınacak.

Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için okullar tarafından planlamalar yapılacak, ziyaretler için eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde zaman çizelgesi oluşturulacak. Görüşme ve toplantılar dışında velilerin okul içinde bulunmalarının pedagojik olarak doğru olmadığı göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.

Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri yakından tanıması, imkan ve özelliklerini öğrenerek mekan ve zaman ilişkisi bağlamında keşfetmesi, şehrinin soyut ve somut kültürel mirasını, değerlerini bilmesi ve koruması için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlanacak. Bu bağlamda, Türkiye Yüzyılı perspektifinden ülkenin gelecek vizyonu doğrultusunda yeni eserlerin, bilim, kültür, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin tanıtımı yapılacak, müze ve ören yerleri, tarihi eserler ve camiler, kaleler, şehitlikler, kütüphaneler, bilim merkezleri, üniversiteler ve benzeri şehirlerin tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesi sağlanacak.

Sağlıklı beslenme için çalışmalar yürütülecek

Temel eğitim kurumlarında öğrencilerin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi için imkan dahilinde sınıflara geçmeden önce kısa bir süre de olsa kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek amacıyla "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında çalışmalar yürütülecek.

Okullarda sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturulması yönünde gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerle birlikte velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara göndermelerini sağlamak için Bakanlığın ilgili genelgesi kapsamında güvenlik önlemleri alınacak.

İzinsiz eğitim ve barınma hizmeti veren yerlerle ilgili olarak Bakanlığın 25.05.2015 tarihli ve 5361317 sayılı Genelgesine uygun olarak oluşturulan izleme ve koordinasyon komisyonları çalışmalarına devam edecek ve bu kapsamda faaliyet yürüten yerlerle ilgili olarak Bakanlığın ilgili enelgesi çerçevesinde işlem yapılacak.

Özel öğrenci barınma hizmeti veren özel yurt ve pansiyonların yangın güvenliği, elektrik tesisatı güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarındaki kontrolleri, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesi kapsamında yapılacak ve sonuçları sisteme işlenecek.

Okulların eğitim öğretime hazır ve uygun hâle getirilmesi için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince mahallinde gerekli kontroller yapılacak, hâlen devam eden bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının ivedilikle tamamlanması sağlanacak.

Öte yandan sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar ile mezun olamayıp beklemeli durumda olanlar varsa; bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tâbi tutulacak ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarında sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.

 

ATATÜRK MAH. ATATÜRK CAD. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BLOK NO 17A MERKEZ / ŞIRNAK - Santral 0(486) 216 15 60/61/62/63

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.